Asistencia

Hneď úvodom je potrebné „rozlúsknuť“ jedno možné „fonetické“ nedorozumenie. Pojmy pracovná asistencia a osobná asistencia/pracovný asistent a osobný asistent môžu vyvolávať predstavu rovnakej činnosti. V skutočnosti však ide o rozdielne nástroje pomoci osobám so zdravotným postihnutím s plnením odlišných úloh a s rozličným odmeňovaním či diferencovanými daňovými povinnosťami.

Pracovná asistencia patrí v slovenskej legislatíve k relatívne novým nástrojom politiky trhu práce. Pracovný asistent kompenzuje znevýhodnenie na trhu práce, ktorému čelí človek so zdravotným postihnutím (ZP). A to poskytovaním pomoci pri vykonávaní jeho zamestnania a osobných potrieb, ako aj pri zapracovaní sa zdravotne postihnutého v novom zamestnaní.

Osobný asistent nie je pracovný asistent

Osobný asistent nepomáha užívateľovi pri výkone zamestnania ani pri osobných potrebách cez pracovný čas. Tieto hodiny sa nezapočítavajú do rozsahu hodín osobnej asistencie, pretože úrad práce ich nepriznáva a nevypláca prostredníctvom peňažného príspevku na osobnú asistenciu.

Osobný asistent však môže užívateľa sprevádzať do a zo zamestnania. V tomto prípade sa hodiny do rozsahu osobnej asistencie započítať môžu. Pokiaľ človek so zdravotným postihnutím potrebuje pri výkone zamestnania pomoc inej osoby, môže požiadať o pracovného asistenta. Príspevok na mzdu pracovného asistenta žiada zamestnávateľ osoby s postihnutím alebo osoba s postihnutím, ktorá je samostatne zárobkovo činnou osobou. Príspevok sa vybavuje na odbore služieb zamestnanosti na príslušnom úrade práce ako aktívne opatrenie na trhu práce.


Osobný asistent je fyzická osoba poskytujúca pomoc človeku s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) pri stanovených činnostiach podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP. (Všetky potrebné informácie o osobnom asistentovi nájdete na stránke, ktorú sme predstavili v príspevku Osobná asistencia…)

Dokument o osobnej asistencii v slovenskej praxi zachytáva autentické situácie z bežnej reality človeka s diagnózou svalová dystrofia, prináša otvorené výpovede, skúma, ako táto špecifická forma pomoci ovplyvňuje jej užívateľov a osobných asistentov.

Pracovný asistent je fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc pri výkone prác a osobných potrieb na základe zmluvy o poskytovaní pracovnej asistencie uzatvorenej v zmysle Občianskeho zákonníka. Všetky právne náležitosti týkajúce sa tejto pomoci sú obsiahnuté v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.


Čo je osobná asistencia

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri rôznych úkonoch a činnostiach. Je jedným zo spôsobov kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia. Predstavuje podporný nástroj, ktorý človeku so zdravotným postihnutím umožňuje viesť relatívne nezávislý a samostatný život vo svojej domácnosti, byť rovnoprávnym členom rodiny, študovať, pracovať alebo byť iným spôsobom prínosom pre spoločnosť. Osobnú asistenciu nie je možné podmieňovať druhom, stupňom alebo závažnosťou zdravotného postihnutia.

Osobná asistencia je založená na medziľudskom vzťahu a dohode medzi užívateľom osobnej asistencie a osobným asistentom, ktorý asistenciu vykonáva. Užívatelia a užívateľky delegujú na asistentov a asistentky tie činnosti, ktoré z dôvodu postihnutia nemôžu vykonávať samostatne alebo ich musia robiť s pomocou iných osôb. Vďaka tomu majú čas a energiu na aktivity, ktoré samostatne vykonávať dokážu.

Pojem „osobná“ znamená, že užívateľ sám rozhoduje o tom, ktoré aktivity a akým spôsobom sa vykonávajú. Každý užívateľ je jedinečný a má vlastný spôsob života. Pomoc sa preto prispôsobuje individuálnym potrebám ľudí so zdravotným postihnutím. Požiadavky na asistenciu ovplyvňuje aj rodinné zázemie užívateľov, spôsob bývania, (bez)bariérovosť prostredí, používanie kompenzačných pomôcok a ďalšie faktory.

Za osobnú asistenciu sa považujú rôznorodé činnosti, pri ktorých človek s postihnutím potrebuje pomoc inej osoby. Môže to byť asistencia pri samoobslužných úkonoch, hygiene, premiestňovaní, štúdiu, voľnočasových aktivitách, záľubách, starostlivosti o rodinu a mnohé ďalšie.

Osobná asistencia v legislatíve

Osobná asistencia je štátom uznaný peňažný príspevok podľa ustanovenia § 20 až 23 Zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu užívateľovi priznáva a vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V rozhodnutí o priznaní príspevku úrad uvedie, pri akých činnostiach a v akom rozsahu hodín človek s postihnutím potrebuje pomoc. Maximálny počet môže byť 7300 hodín na rok, čo v priemere vychádza na 20 hodín denne.


Asistencia nie je opatrovanie

Mnohí ľudia si osobnú asistenciu mýlia s opatrovaním a osobných asistentov a asistentky nesprávne pokladajú za opatrovateľov a opatrovateľky. Tieto dve formy pomoci sa však líšia vo východiskách a základných princípoch.


Využívanie osobnej asistencie nie je priznaním zlyhania

Spoločnosť sa často nazdáva, že ľudia s postihnutím by sa mali snažiť všetko robiť sami alebo s pomocou rodiny a asistencia má byť až posledným riešením, pre ktoré sa rozhodnú. Ak totiž potrebujú asistentov, považuje sa to za uznanie vlastného zlyhania alebo zlyhania okolia. Tento pohľad na asistenciu je zjednodušený a zúžený. Človeku s telesným postihnutím môžu niektoré činnosti trvať niekoľkonásobne dlhšie ako ľuďom bez postihnutia. Ak by sa napríklad sám obliekal, zabralo by mu to aj niekoľko hodín. S pomocou asistenta získa čas, ktorý môže využiť podľa vlastného uváženia.


Viac na stránke OsobnaAsistencia.sk