Normy

Technické podmienky navrhovania debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách

Technické podmienky (ďalej TP) stanovujú zásady navrhovania a zhotovovania pozemných komunikácií so zreteľom na osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. TP stanovujú požiadavky na návrh debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. TP, taktiež obsahujú vzorové grafické listy debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Účel TP

Tieto TP sú platné na navrhovanie a zhotovovanie debarierizačných opatrení na pozemných komunikáciách pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Tieto TP sú určené pre orgány štátnej správy a samosprávy schvaľujúce a určujúce použitie dopravných značiek a dopravných zariadení.

Manipulačný priestor

V TP sú uvedené podmienky na zabezpečenie pohybu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Na zabezpečenie bezpečného, samostatného a pohodlného pohybu je nevyhnutný dostatočný manipulačný priestor pre uvedené skupiny osôb, ktoré sú podrobne popísané v grafickom liste č. 1.

V grafickom liste č. 1 sú uvedené potrebné parametre pre potrebnú voľnú šírku pre pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemerné rozmery pre osoby pohybujúce sa na invalidnom vozíku, potrebný minimálny manipulačný priestor pre osoby pohybujúce sa na invalidnom vozíku, komfortnú dosiahnuteľnú zónu.


Označovanie bezbariérových zariadení

Dôležitou súčasťou debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie je správne označovanie bariér. Úlohou značenia je uľahčiť orientáciu cieľových skupín, hlavne osôb s obmedzenou schopnosťou orientácie.

Všetky značky (smerové, určujúce pozíciu, názvy ulíc, popisné čísla domov, informačné tabule, a pod.) by mali byť viditeľné, čisté, čitateľné, zrozumiteľné a v noci vhodne osvetlené. Značky by nemali byť umiestnené za sklom, aby sa neleskli. Značky umiestnené na chodníku sa považujú za prekážky, preto by mali byť identifikovateľné. Bezbariérové priestory a zariadenia by mali byť označené medzinárodným symbolom prístupnosti.

Bezbariérové priestory a zariadenia, komunikácia, verejná plocha, nekryté športové ihrisko, sad a park sa označujú medzinárodným symbolom prístupnosti. Zariadenia pre nepočujúcich by mali byť označené medzinárodným symbolom hluchoty. Medzinárodný symbol zrakovo postihnutých v našej legislatíve nie je zatiaľ definovaný, odporúča sa po konzultácií s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) používanie označenia uvedeného na obrázku.

Tieto TP vysvetľujú technické špecifiká definované v [Z9], [Z10] a v podmienkach Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), ktoré vychádzajú zo skúseností a ustálenej praxe aplikácie hmatateľných povrchov. Pri navrhovaní debarierizačných opatrení je potrebné dodržať všetky súvisiace a citované právne predpisy, normy a technické predpisy.

Podľa [Z10] sa postupuje pri projektovaní a schvaľovaní územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie a pri umiestňovaní, projektovaní, povoľovaní, uskutočňovaní, kolaudovaní, užívaní a odstraňovaní stavby.[Z9] – je z pohľadu týchto TP relevantná najmä v oblasti požiadaviek na dopravné značenie, označenie priechodov pre chodcov a na parkovanie vozidiel.


Parkoviská

Identifikácia problému – v prípade debarierizácie parkovísk je situácia nevyhovujúca v nedostatočnom počte vyhradených parkovacích stojísk a ich nedostatočnej šírke.

Navrhovanie

Zabezpečiť 4 % vyhradených stojísk, najmenej však jedno stojisko pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vyhradené stojisko musí byť umiestnené najbližšie k vchodu do príslušnej stavby a musí byť označené medzinárodným symbolom prístupnosti (obrázok 1).

Existujúce konštrukcie

Ak je parkovisko vzdialené viac ako 50 m od bezbariérového vstupu, mali by sa zriadiť vo vzdialenosti do 50 m od bezbariérového vstupu do budovy parkovacie stojiská. Ak nie sú navrhnuté bezbariérové parkovacie stojiská, je potrebné vykonať zmenu vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na stanovenú šírku podľa [Z10].

Záver

Bezbariérové parkovacie stojiská sa zriaďujú vo vnútorných i na vonkajších parkoviskách. Pri viacpodlažných parkoviskách aspoň jedno podlažie musí byť obsluhované bezbariérovým výťahom, rampou, alebo zdvíhacou plošinou. Parkoviská musia spĺňať požiadavky uvedené v grafickom liste.


Pokladne, infocentrá a mobiliár

Identifikácia problému – pokladne a infocentrá (infopulty), ktoré nie sú navrhnuté tak, aby ich mohli používať osoby na invalidnom vozíku alebo chýba navádzanie k nim pre nevidiace a slabozraké osoby. Problémom je i nedostatok alebo nevhodne navrhnutý mobiliár (prenosné zariadenie verejného priestoru: lavičky, poštové schránky, pouličné osvetlenie, vývesné tabule, telefónne búdky, verejné záchody, novinové stánky, kvetináče, odpadkové koše apod.). Pri pokladniach, infocentrách a mobiliári je potrebné zachovať dostatočný manipulačný a akumulačný priestor.

Navrhovanie

Pokladne a infopulty, automaty, poštové schránky, odpadkové koše a pod. sa musia navrhovať tak, aby boli vhodné a dostupné pre všetky osoby, aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Tvar a umiestnenie mobiliáru nesmie prekážať voľnému pohybu chodcov na chodníku. Zariadenia pre odpočinok by mali byť navrhnuté tak, aby poskytovali pri lavičkách voľný priestor min. šírky 1 200 mm pre invalidný vozík. Zariadenia, ktoré je potrebné obsluhovať musia byť v dosiahnuteľnej výške medzi (900 – 1 400) mm.

Existujúce konštrukcie

V prípade existujúcich konštrukcií, ktoré nespĺňajú príslušné požiadavky a požiadavky uvedené v grafickom liste č. 14 musia byť upravené. Prístup k informáciám pre osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie sa môže zabezpečiť dodatočným osadením hmatateľných povrchov.

Záver

Pre mobiliár platia rovnaké zásady ako pre rozmiestňovanie označovanie a rozmiestňovanie prekážok (článok 4.4 a grafické listy č. 3 a č. 5), rozmiestnenie mobiliáru sa navrhuje tak, aby nezužoval voľnú šírku chodníkov a peších trás. Správne navrhnuté, zrealizované a označené pokladne, info-centrá a mobiliár zabezpečia samostatný a bezpečný pohyb pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.


Toalety

Identifikácia problému – toalety ako súčasť PK sa navrhujú najmä na odpočívadlách a čerpacích staniciach. Problémom býva, že nie všade sú navrhnuté a zrealizované tak, aby ich mohli používať osoby na invalidnom vozíku. Problémom sú i nedostatočne a nevhodne podané informácie o prítomnosti bezbariérovej toalety.

Navrhovanie

Navrhovať toalety tak, aby boli vhodné pre všetky osoby. Musí byť umožnený prístup a použitie toalety osobe na invalidnom vozíku.

Existujúce konštrukcie

Ak je to možné, nevyhovujúce toalety by mali byť upravené tak, aby aspoň jedna kabína bola prispôsobená osobe na invalidnom vozíku. Je potrebné dodatočne označiť bezbariérové toalety nálepkami s medzinárodným symbolom prístupnosti (obrázok 1).

Záver

Najmenej jedna záchodová kabína musí byť navrhnutá pre osobu na invalidnom vozíku. Pri väčšom počte záchodových kabín pre verejnosť, na každých začatých desať záchodových kabín, musí byť ďalšia jedna kabína pre osobu na vozíku. Ak je záchod pre osobu na vozíku prístupný priamo z verejného priestoru (chodby alebo haly), nemusí byť oddelene pre ženy a mužov. Kabína pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu musí byť riadne a viditeľne označená medzinárodným symbolom prístupnosti. Toalety musia spĺňať požiadavky uvedené v grafickom liste.


Šikmá rampa

– maximálny sklon rampy je 1:12, ale najlepší a optimálny sklon rampy je 1:20
– na začiatku aj na konci rampy musí byť varovný pás šírky min. 600 mm
– rampa musí mať protišmykový povrch a mala by byť prekrytá, alebo temperovaná
– rampa by mala mať priamočiary tvar, z toho vyplýva, že by nemala byť oblúková, ani točitá
– ak je rampa dlhšia ako 9 m, musí byť prerušená odpočívadlom dĺžky 2 m. Pred aj za rampou musí byť vodorovná manipulačná plocha minimálne 1500/1500 mm
– najmenšia priechodná šírka šikmej rampy určenej na verejné užívanie je 1 300 mm. Najmenšia dovolená podchodná výška rampy nameraná na zvislici je 2 100 mm
– súčiniteľ šmykového trenia povrchu šikmej rampy, povrchov schodišťových podest a stupňov vonkajších schodíšť je daný slovenskou technickou normou 27)
– schodište a rampa, ktorých šírka neprekračuje 1 200 mm, musia byť vybavené jedným zábradlím s výnimkou kruhového schodišťa, ktoré musí mať dve zábradlia. Schodište a rampa širšie ako 1 200 mm musia byť vybavené dvoma zábradliami alebo držadlami. Schodište a rampa širšie ako 2 200 mm musia byť vybavené doplnkovým zábradlím s držadlom, ktoré ich rozdelí na pruhy široké najviac 2 200 mm. Držadlá musia byť vo výške 900 mm, ale odporúča sa umiestniť aj ďalšie držadlá vo výške 750 mm
– pozdĺž okrajov rámp musí byť taktiež obruba do výšky 100 mm


Univerzálny výťah

– príjazd kabíny musí oznamovať zvukový signál, a taktiež musia byť hlásené poschodia aj v kabíne výťahu
– rozmery kabíny min. 1100 mm/1400 mm, pričom dvere majú min. šírku 800 mm a sú automaticky otvárané
– pred výťahom 1500 mm/1500 mm voľný priestor pre manipuláciu s invalidným vozíkom
– v kabíne musia byť umiestnené dva držadlá vo výškach 750 mm a 900 mm, taktiež tam musí byť sklopné sedadlo min rozmerov 500 mm/500 mm vo výške 500 mm, a podlaha kabíny musí byť protišmyková
– v každom výťahu musí byť signálne zariadenie, alebo telefón
– ovládací panel výťahu v max. výške 800 mm – 1200 mm, orientovaný po šírke, čísla poschodí sú farebne a reliéfne označené, označené taktiež v Braillovom písme, pričom označenie základného poschodia je zvýraznené


Zvislé zdvíhacie plošiny

– používajú sa pri výškových rozdieloch do 4000 mm, sú vhodne do interiéru ako aj do exteriéru
– ich vzhľad je možné prispôsobiť prostrediu, či požiadavkám zákazníka
– pred aj za zdvíhacou plošinou musí byť voľný priestor 1500 mm/1500 mm nevyhnutný pre manipuláciu s invalidným vozíkom
– zdvíhacia plošina má min. rozmery 850 mm/1400 mm, pričom vstupné dvere na plošinu musia mať šírku min. 800 mm
– ovládací panel je široký min. 400 mm a je vo výške 1000 mm


Šikmé schodiskové plošiny

– využívajú sa najmä pri rekonštrukciách a debarierizácií historických budov, lebo nevyžaduje veľké stavebné úpravy
– minimálna potrebná šírka schodiska však musí byť minimálne 1000 mm, pri točitých minimálne 1100 mm
– dráha plošiny má tvar zábradlia


Bezbariérové WC

– horná hrana WC misy by mala byť od podlahy 500 – 550 mm, pričom je tu možnosť zvýšiť hornú hranu WC misy špeciálnym nadstavcom. Ďalej sa dá záchodová misa doplniť o špeciálnu ergonomickú opierku na chrbát. Najvhodnejší tvar WC misy je tzv. predĺžený tvar, čím umožňuje väčší odstup od steny.